تبلیغات
layout©


http://www.taknaz.ir/upload/67/0.696985001336320927_taknaz_ir.jpg

نازی نازی مرد-حسین پناهی

کهکشان ها-حسین پناهی

سال هاست مره ام-حسین پناهی

دیوونه کیه؟؟-حسین پناهی

اعتراف-حسین پناهی

عقرب-حسین پناهی

حیرت-حسین پناهی

مردگان-حسین پناهی

دلم حرمت نگه دار-حسین پناهی

درچشمانم-حسین پناهی

من حسینم-حسین پناهی


اشعار مهدی بداغیبسم الله الرحمن الرحیمhttp://images.persianblog.ir/295217_MumBT5oe.jpg*وصیت نامه حسیـن پنـاهی*

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.

بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشتنگاری قرار دهید....

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!

ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند.

عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب اکیدا ممنوع است.

بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.

کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!

مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند.

روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.

دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!

کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند، باید هم قد باشند.

شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید.

گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد.

در مجلس ختم من گاز اشکآور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.

از اینکه نمیتوانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قلباََََ پوزش می طلبم


.<-BlogPreviousPageLink->→
دهــــــــار

Home biography Archive ex. links

کــد کــَج شــُدَنِ تَصــآویر

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

مدال رنگی

گرافی

محک؛ 
موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان